Startujemy

We create.


  • Strony internetowe.

  • Obs³uga Social Media.

  • E-commerce.

  • Online Marketing.

Tworz¹c z pasj¹ nie naœladujemy innych - sami wyznaczamy trendy.

platyopia

O nas


Nasz¹ pasj¹ jest praca, a prac¹ pasja! Dziêki temu ka¿dy nasz klient traktowany jest w sposób indywidualny, do ka¿dego zagadnienia podchodzimy kreatywnie, wszystkie zlecenia wykonujemy solidnie i terminowo. Nie znamy pojêcia "niewykonalne". Nie powielamy schematów - sami tworzymy nowe standardy.

Co nas wyró¿nia?

InnowacyjnoϾ

Zawsze staramy siê korzystaæ z nowoczesnych rozwi¹zañ, œmia³o siêgaj¹c w przysz³oœæ.

Planowanie

Ka¿de zlecenie planujemy z zegarmistrzowsk¹ starannoœci¹

DyspozycyjnoϾ

Wspó³pracuj¹c z nami nie musisz wychodziæ z biura - to my przyjedziemy do Ciebie!

Wsparcie

S³u¿ymy doraŸn¹ pomoc¹ przez d³ugi czas po wykonaniu zlecenia

Audyt

Szukamy rozwi¹zañ, które przynios¹ zysk naszym klientom

KompleksowoϾ

Znajdziesz u nas praktycznie wszystko co jest ci potrzebne do zareklamowania siê w Internecie.

KreatywnoϾ

S³owo to idealnie oddaje nasz styl dzia³ania i podejœcie do pracy.

Analiza

Nawet najbardziej kreatywne i designerskie przedsiêwziêcie rozk³adamy na czynniki pierwsze.

Czym siê zajmujemy?

Strony internetowe
wiêcej...
Oferujemy

Tworzenie stron WWW
Aktualizacja stron
Zarz¹dzanie stronami
Strony CMS Wordpress
Zaawansowane strony WWW

E-sklepy
wiêcej...
Oferujemy

Tworzenie sklepów WWW
Modernizacja e-sklepów
Wdra¿anie Prestashop itp.
Audyt sklepów internetowych
Zarz¹dzanie sklepami WWW
I wiele innych...

Szablony aukcji
310-671-2223
Oferujemy

Tworzenie szablonów aukcji
Wdra¿anie szablonów
Modernizacja
Obs³uga aukcji
Audyt sprzeda¿y
I wiele innych...

Pozycjonowanie
(256) 280-8465
Oferujemy

Pozycjonowanie
Audyt SEO
Dobór s³ów kluczowych
Optymalizacja kodu strony
Kampanie AdWords
I wiele innych...

Proces wdra¿ania

Strony i sklepy internetowe krok po kroku.

1. Pomys³
2. Szkic
3. Projekt
4. Wdro¿enie
5. Test
6. Przekazanie

Tak o nas mówi¹

Skontaktuj siê z nami

Napisz, zadzwoñ, wyœlij SMS - na pewno odpowiemy!

Kontakt

Chcesz poznaæ szczegó³y oferty? Dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o danym produkcie? Skontaktuj siê z nami i umów na niezobowi¹zuj¹ce spotkanie. Poœwiêcimy Ci dok³adnie tyle czasu ile bêdziesz potrzebowa³! Podpowiemy, opowiemy, poka¿emy - wszystko po to byœ wiedzia³ ile korzyœci p³ynie ze wspó³pracy z nasz¹ firm¹. Nie zwlekaj!

Pabianice 95-200

+48 509 419 272

biuro@majak-it.pl

www.majak-it.pl

Top